Ga naar inhoud
← De Sociale Troonrede 2017

Slotwoord

We zien dat steeds meer mensen de stap naar (gedeeltelijk) ondernemerschap maken. Er wordt meer georganiseerd op lokaal niveau en er is nadrukkelijk aandacht voor de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Duurzaamheid wordt de norm, sociale ondernemingen hebben hierin een voorbeeldfunctie. Tot slot is de discussie rondom sociaal ondernemerschap op zich een trend: wat verstaat men onder sociaal ondernemen, welke richtlijnen zijn hier aan verbonden, of is de term ‘sociaal’ overbodig omdat in de toekomst elke ondernemer (deels) bezig moet zijn met sociaal- maatschappelijke impact? Binnen de thema’s en behandelde casussen komen een aantal kernbegrippen terug, die ook de komende tijd binnen sociaal ondernemerschap centraal zullen staan.

Ruimte

Door de verdergaande participatiemaatschappij ontstaat voor sociaal ondernemers ruimte binnen thema’s die voorheen het domein waren van de overheid en gesubsidieerde instellingen. Ook creëren sociaal ondernemers ruimte om diverse groepen die minder gemakkelijk mee kunnen doen in deze nieuwe wereld toch voldoende kansen te bieden. Sociaal ondernemers nemen de ruimte in die ontstaat tussen de overheid, de markt en de ‘civil society’. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Want wie heeft nu precies welke rol in het speelveld? En hoe houdt de sociaal ondernemer zich staande tussen de diverse andere partijen, zonder dat hij zelf tot een duidelijk afgebakende en erkende groep behoort? Verbeterde regelgeving, toegang tot financiële hulpbronnen en een duidelijke rechtsvorm zijn enkele mogelijkheden om de positie van, met name kleinere, sociaal ondernemers te versterken.

Gezamenlijkheid

Sociaal ondernemers zijn voorlopers in de voorzichtige kanteling van het individualisme en eigen verantwoordelijkheid naar meer saamhorigheid en aandacht voor elkaar. Allereerst binnen de eigen groep: door samen te werken kun je je zichtbaarheid en de mogelijkheid om samen impact te maken vergroten. Maar ook door in de business-modellen nadrukkelijk rekening te houden met groepen mensen zonder een sterk netwerk om zich heen. Zo ontstaat een stevig sociaal ecosysteem. Maar zo’n systeem kan alleen succesvol zijn als het over voldoende hulpbronnen beschikt. Hoe vinden we voldoende mensen en middelen om de groei van sociaal ondernemerschap aan te kunnen?

Veranderde arbeidsmarkt

De manier waarop we werken verandert. Men gaat steeds meer samenwerken, organisaties worden horizontaal georganiseerd en teams opereren zelfsturend. De grens tussen rollen en verantwoordelijkheden vervaagt: wanneer ben je een ‘professional’ en wanneer ben je een ‘actieve buurtbewoner’? Steeds meer mensen combineren verschillende rollen gedurende de (werk)dag. Daarbij zullen de komende jaren steeds meer banen door onszelf gecreëerd moeten worden. Zelfstandig ondernemerschap, flexibele contractvormen en het combineren van werk met vrijwillige inzet nemen toe. Binnen het onderwijs en het bedrijfsleven groeit mede daarom de aandacht voor ‘een ondernemende houding.’ Deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt geven veel mensen een gevoel van vrijheid omdat zij vanuit hun passie en talent aan de slag kunnen. Voor anderen brengt dit echter veel onzekerheid met zich mee. Hoe veranderen we ook voor hen deze onzekerheid in kansen?

Duurzaamheid

Een groeiende groep mensen hoeft niet meer alles zelf te bezitten, zolang ze maar toegang hebben tot het gebruik ervan. Sociaal ondernemers spelen daar goed op in. Zelf zijn ze voorlopers op het gebied van duurzaamheid binnen hun eigen bedrijfsvoering. Juist binnen het verduurzamen van bedrijven in het algemeen valt nog veel milieuwinst te behalen. Maar is er ook voldoende aandacht voor sociale duurzaamheid? Samenwerking tussen alle belanghebbenden is daarbij de sleutel

Hoe nu verder?

Met de Sociale Troonrede doen we een eerste aanzet om de discussie rondom sociaal ondernemerschap aan te wakkeren. Waar we uit zullen komen, kan niemand voorspellen. Maar we hopen wel dat deze discussie bijdraagt aan meer aandacht voor sociaal ondernemers, meer helderheid over wie sociaal ondernemers zijn en wat ze doen en duidelijke afspraken en ruimte voor de verdere ontwikkeling van sociaal ondernemerschap in Nederland.

Deze discussie voeren we graag op zoveel mogelijk plekken tegelijk, met zoveel mogelijk mensen. Allereerst op de Facebookpagina van de Sociale Troonrede. Graag horen we daar wat je van dit stuk vind. Hebben we het goed gezien? Of slaan we de plank volledig mis? Hebben we een belangrijke ontwikkeling over het hoofd gezien? Al jouw opmerkingen horen we graag!

Daarnaast zal so/creatie het komende jaar een aantal meetups organiseren met sociaal ondernemers en overige belangstellenden. Houdt daarvoor de Facebookpagina van so/creatie in de gaten.

Uiteraard zijn we van harte bereid om ook bij jouw bijeenkomst iets over de Sociale Troonrede te komen vertellen. Neem daarvoor per mail contact op met de hoofdredactie: hallo@socreatie.nl.